I група

 

 

 

Ред.бр

            Име Презиме

 

Час на полагање

Освоени поени

1.

ФЛОРИМ ДЕАРИ

     10ч-11ч

 

2.

КРИСТИНА ГЕОРГИЕВСКА

     10ч-11ч

 

3.

АЛЕКСАНДАР СЕРАФИМОВ

     10ч-11ч

 

4.

НУРЏАНЕ ЗЕНУНИ СУЛИМАНИ

     10ч-11ч

 

5.   

МАРЈАН МИЛЕНКОВСКИ

     10ч-11ч

 

6.

МАНЕВА МАГДАЛЕНА

     10ч-11ч

 

7.

АЛЕКСАНДРА ЈОСИФОВА

     10ч-11ч

 

8.

БИЉАНА ДОДЕВСКА

     10ч-11ч

 

9.

СТОЈАНЧЕ ПЕТРОВ

     10ч-11ч

 

10.

АНА БУРЕВА

     10ч-11ч

 

11.

КАТЕРИНА ЏАТЕВА

     10ч-11ч

 

12.

ЉУПКА КАЛЏИСКА

     10ч-11ч

 

13.

ДРАГАНА МАНОВСКА

     10ч-11ч

 

14.

ЈУЛИЈАНА ЃОРГИЕВСКА

     10ч-11ч

 

15.

ЕЛЕНА КРСТЕСКА ИВАНОВСКА

     10ч-11ч

 

16.

МАРИЈА СПАСОВА

     10ч-11ч

 

17.

ГОРАН ГЕОРГИЕВСКИ

     10ч-11ч

 

18.

САНДРА ЦИЛЕВСКА

     10ч-11ч

 

19.

БИЛЈАНА ВАСИЛЕВСКА ПОСТОЛОВСКА

     10ч-11ч

 

20.

МАКЕДОНКА ЈАНЕВА

     10ч-11ч

 

21.

НЕДА МАНУШЕВА ШТЕРИЕВА

     10ч-11ч

 

22.

ИВО ПАУНКОСКИ

     10ч-11ч

 

23.

БИЉАНА ПОПОСКА

     10ч-11ч

 

24.

ФИЛИП НАУМОВСКИ

     10ч-11ч

 

25.

ЕЛИЗАБЕТА ИЛИЕВА

     10ч-11ч

 

26.

ПАНДОРА МИХАЛОВСКА

     10ч-11ч

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II Група

 

Ред.бр

            Име Презиме

 

Час на полагање

Освоени поени

1.

ТАТЈАНА ДАВИТКОВСКА

11.30-12.30

 

2.

САЊА ЛУКИЌ

11.30-12.30

 

3.

МАРТИНА ДИМИТРОВА

11.30-12.30

 

4.

ГОРАН РАФАЈЛОВСКИ

11.30-12.30

 

5.   

АНГЕЛА ТРПОСКА

11.30-12.30

 

6.

ГОЦЕ ТОШЕСКИ

11.30-12.30

 

7.

ИВАНА КРСТЕВСКА ТРПКОВСКА

11.30-12.30

 

8.

АЛЕКСАНДРА ЈАНОСКА

11.30-12.30

 

9.

МАРИЈАН ГРНЧАРЕВСКИ

11.30-12.30

 

10.

АНА СТОЈКОВСКА

11.30-12.30

 

11.

ЛЕУТРИМ СУЛЕЈМАНИ

11.30-12.30

 

12.

КАТЕРИНА АСПРОВСКА

11.30-12.30

 

13.

ЕЛЕНА ЃОРЧЕВСКА

11.30-12.30

 

14.

СЛАЃАНА ГИНОВСКА

11.30-12.30

 

15.

ИВАНА КРСТЕВСКА

11.30-12.30

 

16.

ЕЛЕНА ТРАЈКОВСКА

11.30-12.30

 

17.

АЈЛА СКЕНДЕРИ

11.30-12.30

 

18.

ХИДАЈЕТ АДЕМИ

11.30-12.30

 

19.

ЗОРАН ДИМИТРОВ

11.30-12.30

 

20.

АНТОНИО ОРДЕВ

11.30-12.30

 

21.

СЛАВИЦА ЗДРАВЕВА

11.30-12.30

 

22.

СЛАЃАНА ГИНОСКА

11.30-12.30

 

23.

ЕРЗАН ЕЛЕЗИ

11.30-12.30

 

24.

СТОЈКА ПАВЛОВА

11.30-12.30

 

25.

ГАБРИЕЛА ИВАНОВСКА

11.30-12.30

 

26.

ПЕТАР НЕДЕВ

11.30-12.30

 

27.

НАТАША ГАНЧЕВА

11.30-12.30

 

 

 ГРУПИ ЗА ПОЛАГАЊЕ НА  ТЕСТОТ ЗА АТЛС  ОБУКА НА СПЕЦИЈАЛИЗАНТИ 2017/2018

 

НА 18.01.2019  ВО АМФИТЕАТАРОТ НА МЕДИЦИНСКИ ФКУЛТЕТ-СКОПЈЕ

 

 

 

I Група за полагање со почеток од 12 часот

 

Ред.бр

ИМЕ ПРЕЗИМЕ

1

ЕЛЕНА ЦВЕТИНИВСКА

2

ХИДАЈЕТ АДЕМИ СЕЈФУЛИ

3

МЕВЛУДЕ АДЕМИ

4

САНДРА АРСОВСКА

5

АНА СПАСОВСКА ЃОРГОВСКА

6

БОРЧЕ СИВАКОВ

7

АТАНАС ФУРНАЏИСКИ

8

АНЕТА ВУЧКОВСКА

9

БИЛЈАНА ЧАДИЕВА

10

ГОРАН МИТЕВСКИ

11

ДИМА ИЛИЕСКА

12

ВИОЛЕТА МОЈСОВСКА

13

РЕНАТА БОГДАНОВСКА

14

ЈУЛИЈА ЃОРЧЕВСКА

15

МЕРИ БЕРАТ

16

ВАЛЕНТИНА БОЈОВСКА ТРАЈАНОВСКА

17

МАРИНА ВУКАСИНОВИЌ СТОЛСКА

18

ВЛАДИМИР  РИСТОВСКИ

19

КРИСТИНА ГЕОРГИЕВСКА

20

МАГДАЛЕНА МАНЕВА

21

КОСТАДИНКА ЃОРЃИОСКА

22

АНТОНЕЛА МАНАСИЕВСКА

23

ИВАНА КОПРИВЊАК

24

МАРТИНА АМБАРЏИЕВА

25

СЛАВИЦА МАВРУШЕВА

26

САМИР ЈУСКОСКИ

27

КАТЕРИНА ЈОВАНОВА

28

АЛЕКСАНДРА ПАНОСКА

29

СЛОБОДАНКА ЦВЕТКОВА

30

ДИНА   ЗАФИРОВА

31

БЕТИ   ГЕЛЕЈЧЕВСКА –ИЛКОСКА

32

ДЕЈАН РУНТЕВ

33

ГОРАН   РАЗМОСКИ

34

ВЕЛИМИР    ШУМЕНКОВСКИ

35

ВИЛИЈАМ   КИТЕВСКИ

36

МАРИЈА ЈОВАНОВСКА КАЛПАК

37

 ЃОРЃИ  КАЛПАК

38

РИНА  ПУРИНИ

39

АЛБИНА  БЕЈТА

40

СЛАВИЦА  ЗДРАВЕВА

41

ВИКТОР  СИМЕОНОВСКИ

42

МАРИЈА  ЏАМБАЗОВА

43

АНА  БЛАЖЕСКА

44

СЛАЃАНА   ГИНОСКА

45

СОЛЗА  ЈОВАНОВСКА

46

ФИЛИП  НАУМОВСКИ

47

АНГЕЛА ТРПОСКА

48

БИЛЈАНА ВАСИЛЕВА ПОСТОЛОВСКА

49

ДУРИМ АСАНИ

50

АЛИЛ ДЕРВИШОСКИ

51

АЛЕКСАНДРА ГЕОРГИЕВА

52

ГОРАН  РАФАЈЛОВСКИ

53

МАРЈАН   ГРНЧАРЕВСКИ

54

КАТЕРИНА АСПРОВСКА

55

КРИСТИНА МИЛЕВСКА

56

ИЗАБЕЛА ЈОВАНОВСКА

57

ГОЦЕ ЈОНЗОСКИ

58

ТАМАРА БОЈКОВСКА

59

НАДИЦА ТРАЈКОВСКА

60

ФИЛИП НИКОЛОВ

61

АНА ЧЕЛИКИЌ

62

САЊА ЛУКИЌ

63

ЏЕМ  АДЕМ

64

ЕЛЕНА МАНАСИЕВСКА

65

МАРИЈА ЃОШЕВСКА

66

КЕВИЦА ШОПОВА КЛИФОВА

67

НИКОЛА ТРЕНДАФИЛОВ

68

АЛЕКСАНДРА  Р.ПОПОСКИ

69

НИКОЛА  СИЛЈАНОВСКИ

70

АНДРИЈАНА АНДРЕЕВСКА

71

СТЕФАН  КРСТЕВСКИ

72

РРЕЗЕРТА  ЕЛЕЗИ

73

ЕЛЕНА ЃОРЧЕВСКА

74

БИЉАНА ПОПОСКА

75

ЕЛИЗАБЕТА ИЛИЕВА ГЕОРГИЕВСКИ

76

ГАЗМЕН МЕХМЕТИ

77

МАЈА ИВАНОВА

78

БОБАН СОТИРОВСКИ

79

АНДРИЈАНА ПЕТРУШЕВСКА

80

АНАСТАСИЈА ДЕНОВА

81

ДРАГАНА БИСЛИМОВСКА

82

МАЈА ЌУЛИБРК НЕДЕЛКОВСКА

83

СТЕФАНИА АЗМАНОВА

84

МАЈА ДИМИТРОВСКА

85

НЕНАД  ВРГОВИЌ

86

СИМОНА САПУНЏИЈА

87

ЛЕУТРИМ ШАЌИРИ

88

АВДИ МУРТЕЗАНИ

89

АНТОНИО  МИТКОВ

90

ЃУЛШЕН МУРАТИ

91

НУРЏАНЕ ЗЕНУНИ СУЉИМАНИ

92

ЕЛЕНА ТРАЈКОВСКА

93

АНА СТОЈКОВСКА

94

АНГЕЛ  СТОЈАНОВСКИ

95

АЛЕКСАНДРА ТОЧКО

96

ВЕРИЦА МАЛИНКОВА

II Група за полагање со почеток  од 13.30часот 

Ред.бр

ИМЕ

ПРЕЗИМЕ

1

ВЕСНА ЗДРАВЕВСКА

2

КАМЕЛИЈА ЈОРДАНОВСКА

3

АЛБЕРТ ВЕЛИА

4

ЕМИЛИЈА ЧАБУКОВСКА

5

ИВО ПАУНКОВСКИ

6

СТОЈАНЧО ИЧЕВ

7

МАРКО РАДИНОСКИ

8

АНЕТА АТАНАСОВА

9

АНА ВАСИЛЕВСКА

10

ДЕЈАН БИЛЕВСКИ

11

ХАНА ДЕАРИ

12

СЕЈЛАН МУРТЕЗАНИ

13

ЕЛМЕДИНА АКИКУ

14

АРТА ИСЕНИ – ХАСАНИ

15

АЈЛА СКЕНДЕРИ

16

АНГЕЛА КОЛЕСКА

17

БОГДАНКА АРНАУТОВСКА

18

ДЕСПОТ ДЕСПОТОВСКИ

19

АНИТА НАЈДОВА

20

СТЕФАН КРСТЕВСКИ

21

АНГЕЛЧО ГЕОРГИЕВСКИ

22

ЉЕУТРИМ СУЉЕМАНИ

23

КУЈТИМЕ РУШИТИ-МЕХМЕТИ

24

ЕДИТА ИСЕИНИ

25

САНДРА ЦИЛЕВСКА

26

ГОРАН ГЕОРГИЕВСКИ

27

СИМОНА ПОПОВА

28

МАКЕДОНКА МИТРЕСКА НАУМОСКА

29

АНДРИЈАНА ТРАЈКОВА

30

НИНА АПОСТОЛОВСКА

31

ТАТЈАНА ДАВИТКОВСКА

32

БИЛЈАНА ОГНЕНОСКА

33

АНДРИЈАНА ИЛИЕВСКА ВЕЛКОВСКИ

34

ПЕТАР МИЛОШЕВСКИ

35

БОЈАН БУДИЌ

36

НЕВЕНКА РИДОВА

37

БЕРАТ СЕЈДИНИ

38

ДУБРАВКА МАРТИНОВСКА

39

ВЕСНА РОГЛЕВА ЈАНЕВА

40

ЛУЛЈЕТА МУЛАКИ

41

МАРИЈА КАРАКОСТОВА

42

ЈАСМИНА СТОЈЧЕВСКА

43

ВЕСНА ГРОЗДАНОСКА ПЕТРЕСКА

44

ВЛАДО СПИРОВСКИ

45

СЕЈАТ ЌАЗИМОСКИ

46

ЕЛИЗАБЕТА ШУПЕРЛИСКА

47

СИМОНА ДАНОСКА

48

РОЛАНД  ДУКА

49

ИЛИЈА АТАНАСОВ

50

ВАСКА ТРАЈКОВА

51

КРИСТИНА ДЕНЧОВСКА

52

ЕЛЕНА КРСТЕСКА

53

МИРКО МИШЕЛ МИРЧЕВСКИ

54

АЛЕКСАНДАР ПЕТРОВСКИ

55

ЕНЕС ЈАШАРИ

56

ДАРКО ДОНЕВСКИ

57

БИЛЈАНА МИЛЕНКОВСКА

58

МАРИЈА АТАНАСОВА

59

ВИОЛЕТА НИКОЛОВ

60

МИХАЕЛА НЕСТОРОВА

61

ИВАНА КРСТЕВСКА-ТРПКОВСКА

62

ФЈОЛЕ ХАЉИЉИ ФЕТАИ

63

ЕЛЕНА БОЈАЏИЕВА

64

КРИСТИН   КОСТАДИНОСКИ

65

СЕЉАДИН  МЕМЕТ

66

АНИЉА РАЦАЈ

67

ОЛИВЕРА СРБИНОВСКА

68

ДИЈАНА КОСТОВСКА

69

ЉУПКА ЛАЗАРЕВА

70

МАРИНА ТРАЈЧОВСКА

71

РОМИР КАДРИУ

72

ХРИСТИНА ТРПЧЕВСКИ

73

МИРАНДА РАМАНИ

74

АРМЕНД   ИЗАИРИ

75

ХРИСТИНА П.ДОЛЕШАЛ

76

ЈУЛИЈА ЈАНОСКА

77

ЛАМБЕ КРСТЕСКИ

78

СОЊА БОЈЧЕВА

79

ОЛГИЦА МИХАЈЛОВА

80

ДИМИТАР БОЈАЏИЕВ

81

АНТОНИО ОРДЕВ

82

БЕСИР МУРТЕЗАНИ

83

МИХАИЛ ТАУШАНОВ

84

ДЕЈАН ПЕТРОВСКИ

85

ЕЛЕНА МИРОВА ШАКЛЕВА

86

СЛАЃАНА КИТАНОВА-АНДОВА

87

ЕЛЕОНОРА ГРОЗДАНОВА

88

ТАТЈАНА ЌОСЕВСКА

89

МАРТИНА ДИМИТРОВА

90

ТАМАРА МАНЧЕВА

91

ВЕСНА ПЕШЕВА ЈАНКОВСКИ

92

МАРИНА ПУЛЕСКА

93

АЛЕКСАНДРА ЈАНКОВСКИ

94

ДРИТОН БИЉАЛИ

95

КАЛТРИНА РАИМИ

96

ВЕНЦО ВУИНОВ

 

 

 

 РАСПОРЕД НА ОБУКИ ЗА МОДУЛОТ PEDIATRIC LIIFE SUPPORT (PLS)- ПЕДИЈАТРИСКО ОДРЖУВАЊЕ ВО ЖИВОТ  НА СПЕЦИЈАЛИЗАНТИ 2017-2018 ГОДИНА ВО УСТАНОВАТА МЕДИЦИНСКИ СИМУЛАЦИСКИ ЦЕНТАР

I ГРУПА

 

Ред. бр.

Име и презиме на специјализант

Дата на обука

Час

1.

ЕЛЕНА ЦВЕТИНИВСКА

11.03.2019

10-14.30ч

2.

ХИДАЈЕТ АДЕМИ СЕЈФУЛИ

11.03.2019

10-14.30ч

3.

МЕВЛУДЕ АДЕМИ

11.03.2019

10-14.30ч

4.

САНДРА АРСОВСКА

11.03.2019

10-14.30ч

5.

АНА СПАСОВСКА ЃОРГОВСКА

11.03.2019

10-14.30ч

6.

БОРЧЕ СИВАКОВ

11.03.2019

10-14.30ч

7.

АТАНАС ФУРНАЏИСКИ

11.03.2019

10-14.30ч

8.

АНЕТА ВУЧКОВСКА

11.03.2019

10-14.30ч

9.

БИЛЈАНА ЧАДИЕВА

11.03.2019

10-14.30ч

10.

ГОРАН МИТЕВСКИ

11.03.2019

10-14.30ч

11.

ДИМА ИЛИЕСКА

11.03.2019

10-14.30ч

12.

ВИОЛЕТА МОЈСОВСКА

11.03.2019

10-14.30ч

13.

РЕНАТА БОГДАНОВСКА

11.03.2019

10-14.30ч

14.

ЈУЛИЈА ЃОРЧЕВСКА

11.03.2019

10-14.30ч

15.

МЕРИ БЕРАТ

11.03.2019

10-14.30ч

16.

ВАЛЕНТИНА БОЈОВСКА ТРАЈАНОВСКА

11.03.2019

10-14.30ч

17.

МАРИНА ВУКАСИНОВИЌ СТОЛСКА

11.03.2019

10-14.30ч

18.

ВЛАДИМИР  РИСТОВСКИ

11.03.2019

10-14.30ч

19.

КРИСТИНА ГЕОРГИЕВСКА

11.03.2019

10-14.30ч

20.

МАГДАЛЕНА МАНЕВА

11.03.2019

10-14.30ч

 

 

II ГРУПА

 

1.

КОСТАДИНКА ЃОРЃИОСКА

12.03.2019

10-14.30ч

2.

АНТОНЕЛА МАНАСИЕВСКА

12.03.2019

10-14.30ч

3.

ИВАНА КОПРИВЊАК

12.03.2019

10-14.30ч

4.

МАРТИНА АМБАРЏИЕВА

12.03.2019

10-14.30ч

5.

СЛАВИЦА МАВРУШЕВА

12.03.2019

10-14.30ч

6.

САМИР ЈУСКОСКИ

12.03.2019

10-14.30ч

7.

КАТЕРИНА ЈОВАНОВА

12.03.2019

10-14.30ч

8.

АЛЕКСАНДРА ПАНОСКА

12.03.2019

10-14.30ч

9.

СЛОБОДАНКА ЦВЕТКОВА

12.03.2019

10-14.30ч

10.

ДИНА   ЗАФИРОВА

12.03.2019

10-14.30ч

11.

БЕТИ   ГЕЛЕЈЧЕВСКА –ИЛКОСКА

12.03.2019

10-14.30ч

12.

ДЕЈАН РУНТЕВ

12.03.2019

10-14.30ч

13.

ГОРАН   РАЗМОСКИ

12.03.2019

10-14.30ч

14.

ВЕЛИМИР    ШУМЕНКОВСКИ

12.03.2019

10-14.30ч

15.

ВИЛИЈАМ   КИТЕВСКИ

12.03.2019

10-14.30ч

16.

МАРИЈА ЈОВАНОВСКА КАЛПАК

12.03.2019

10-14.30ч

17.

 ЃОРЃИ  КАЛПАК

12.03.2019

10-14.30ч

18.

РИНА  ПУРИНИ

12.03.2019

10-14.30ч

19.

АЛБИНА  БЕЈТА

12.03.2019

10-14.30ч

20.

СЛАВИЦА  ЗДРАВЕВА

12.03.2019

10-14.30ч

 

 

III ГРУПА

 

1.

ВИКТОР  СИМЕОНОВСКИ

13.03.2019

10-14.30ч

2.

МАРИЈА  ЏАМБАЗОВА

13.03.2019

10-14.30ч

3.

АНА  БЛАЖЕСКА

13.03.2019

10-14.30ч

4.

СЛАЃАНА   ГИНОСКА

13.03.2019

10-14.30ч

5.

СОЛЗА  ЈОВАНОВСКА

13.03.2019

10-14.30ч

6.

ФИЛИП  НАУМОВСКИ

13.03.2019

10-14.30ч

7.

АНГЕЛА ТРПОСКА

13.03.2019

10-14.30ч

8.

БИЛЈАНА ВАСИЛЕВА ПОСТОЛОВСКА

13.03.2019

10-14.30ч

9.

ДУРИМ АСАНИ

13.03.2019

10-14.30ч

10.

АЛИЛ ДЕРВИШОСКИ

13.03.2019

10-14.30ч

11.

АЛЕКСАНДРА ГЕОРГИЕВА

13.03.2019

10-14.30ч

12.

ГОРАН  РАФАЈЛОВСКИ

13.03.2019

10-14.30ч

13.

МАРЈАН   ГРНЧАРЕВСКИ

13.03.2019

10-14.30ч

14.

КАТЕРИНА АСПРОВСКА

13.03.2019

10-14.30ч

15.

КРИСТИНА МИЛЕВСКА

13.03.2019

10-14.30ч

16.

ИЗАБЕЛА ЈОВАНОВСКА

13.03.2019

10-14.30ч

17.

ГОЦЕ ЈОНЗОСКИ

13.03.2019

10-14.30ч

18.

ТАМАРА БОЈКОВСКА

13.03.2019

10-14.30ч

19.

НАДИЦА ТРАЈКОВСКА

13.03.2019

10-14.30ч

20.

ФИЛИП НИКОЛОВ

13.03.2019

10-14.30ч

 

IV ГРУПА

 

1.

АНА ЧЕЛИКИЌ

14.03.2019

10-14.30ч

2.

САЊА ЛУКИЌ

14.03.2019

10-14.30ч

3.

ЏЕМ  АДЕМ

14.03.2019

10-14.30ч

4.

ЕЛЕНА МАНАСИЕВСКА

14.03.2019

10-14.30ч

5.

МАРИЈА ЃОШЕВСКА

14.03.2019

10-14.30ч

6.

КЕВИЦА ШОПОВА КЛИФОВА

14.03.2019

10-14.30ч

7.

НИКОЛА ТРЕНДАФИЛОВ

14.03.2019

10-14.30ч

8.

АЛЕКСАНДРА  Р.ПОПОСКИ

14.03.2019

10-14.30ч

9.

НИКОЛА  СИЛЈАНОВСКИ

14.03.2019

10-14.30ч

10.

АНДРИЈАНА АНДРЕЕВСКА

14.03.2019

10-14.30ч

11.

СТЕФАН  КРСТЕВСКИ

14.03.2019

10-14.30ч

12.

РРЕЗЕРТА  ЕЛЕЗИ

14.03.2019

10-14.30ч

13.

ЕЛЕНА ЃОРЧЕВСКА

14.03.2019

10-14.30ч

14.

БИЉАНА ПОПОСКА

14.03.2019

10-14.30ч

15.

ЕЛИЗАБЕТА ИЛИЕВА ГЕОРГИЕВСКИ

14.03.2019

10-14.30ч

16.

ГАЗМЕН МЕХМЕТИ

14.03.2019

10-14.30ч

17.

МАЈА ИВАНОВА

14.03.2019

10-14.30ч

18.

БОБАН СОТИРОВСКИ

14.03.2019

10-14.30ч

19.

АНДРИЈАНА ПЕТРУШЕВСКА

14.03.2019

10-14.30ч

20.

АНАСТАСИЈА ДЕНОВА

14.03.2019

10-14.30ч

 

V ГРУПА

 

1.

ДРАГАНА БИСЛИМОВСКА

15.03.2019

10-14.30ч

2.

МАЈА ЌУЛИБРК НЕДЕЛКОВСКА

15.03.2019

10-14.30ч

3.

СТЕФАНИА АЗМАНОВА

15.03.2019

10-14.30ч

4.

МАЈА ДИМИТРОВСКА

15.03.2019

10-14.30ч

5.

НЕНАД  ВРГОВИЌ

15.03.2019

10-14.30ч

6.

СИМОНА САПУНЏИЈА

15.03.2019

10-14.30ч

7.

ЛЕУТРИМ ШАЌИРИ

15.03.2019

10-14.30ч

8.

АВДИ МУРТЕЗАНИ

15.03.2019

10-14.30ч

9.

АНТОНИО  МИТКОВ

15.03.2019

10-14.30ч

10.

ЃУЛШЕН МУРАТИ

15.03.2019

10-14.30ч

11.

НУРЏАНЕ ЗЕНУНИ СУЉИМАНИ

15.03.2019

10-14.30ч

12.

ЕЛЕНА ТРАЈКОВСКА

15.03.2019

10-14.30ч

13.

АНА СТОЈКОВСКА

15.03.2019

10-14.30ч

14.

АНГЕЛ  СТОЈАНОВСКИ

15.03.2019

10-14.30ч

15.

АЛЕКСАНДРА ТОЧКО

15.03.2019

10-14.30ч

16.

ВЕРИЦА МАЛИНКОВА

15.03.2019

10-14.30ч

17.

ВЕСНА ЗДРАВЕВСКА

15.03.2019

10-14.30ч

18.

КАМЕЛИЈА ЈОРДАНОВСКА

15.03.2019

10-14.30ч

19.

АЛБЕРТ ВЕЛИА

15.03.2019

10-14.30ч

20.

ЕМИЛИЈА ЧАБУКОВСКА

15.03.2019

10-14.30ч

 

 

VI ГРУПА

 

1.

ИВО ПАУНКОВСКИ

18.03.2019

10-14.30ч

2.

СТОЈАНЧО ИЧЕВ

18.03.2019

10-14.30ч

3.

МАРКО РАДИНОСКИ

18.03.2019

10-14.30ч

4.

АНЕТА АТАНАСОВА

18.03.2019

10-14.30ч

5.

АНА ВАСИЛЕВСКА

18.03.2019

10-14.30ч

6.

ДЕЈАН БИЛЕВСКИ

18.03.2019

10-14.30ч

7.

ХАНА ДЕАРИ

18.03.2019

10-14.30ч

8.

СЕЈЛАН МУРТЕЗАНИ

18.03.2019

10-14.30ч

9.

ЕЛМЕДИНА АКИКУ

18.03.2019

10-14.30ч

10.

АРТА ИСЕНИ – ХАСАНИ

18.03.2019

10-14.30ч

11.

АЈЛА СКЕНДЕРИ

18.03.2019

10-14.30ч

12.

АНГЕЛА КОЛЕСКА

18.03.2019

10-14.30ч

13.

БОГДАНКА АРНАУТОВСКА

18.03.2019

10-14.30ч

14.

ДЕСПОТ ДЕСПОТОВСКИ

18.03.2019

10-14.30ч

15.

АНИТА НАЈДОВА

18.03.2019

10-14.30ч

16.

СТЕФАН КРСТЕВСКИ

18.03.2019

10-14.30ч

17.

АНГЕЛЧО ГЕОРГИЕВСКИ

18.03.2019

10-14.30ч

18.

ЉЕУТРИМ СУЉЕМАНИ

18.03.2019

10-14.30ч

19.

КУЈТИМЕ РУШИТИ-МЕХМЕТИ

18.03.2019

10-14.30ч

20.

ЕДИТА ИСЕИНИ

18.03.2019

10-14.30ч

 

VII ГРУПА

 

1.

САНДРА ЦИЛЕВСКА

19.03.2019

10-14.30ч

2.

ГОРАН ГЕОРГИЕВСКИ

19.03.2019

10-14.30ч

3.

СИМОНА ПОПОВА

19.03.2019

10-14.30ч

4.

МАКЕДОНКА МИТРЕСКА НАУМОСКА

19.03.2019

10-14.30ч

5.

АНДРИЈАНА ТРАЈКОВА

19.03.2019

10-14.30ч

6.

НИНА АПОСТОЛОВСКА

19.03.2019

10-14.30ч

7.

ТАТЈАНА ДАВИТКОВСКА

19.03.2019

10-14.30ч

8.

БИЛЈАНА ОГНЕНОСКА

19.03.2019

10-14.30ч

9.

АНДРИЈАНА ИЛИЕВСКА ВЕЛКОВСКИ

19.03.2019

10-14.30ч

10.

ПЕТАР МИЛОШЕВСКИ

19.03.2019

10-14.30ч

11.

БОЈАН БУДИЌ

19.03.2019

10-14.30ч

12.

НЕВЕНКА РИДОВА

19.03.2019

10-14.30ч

13.

БЕРАТ СЕЈДИНИ

19.03.2019

10-14.30ч

14.

ДУБРАВКА МАРТИНОВСКА

19.03.2019

10-14.30ч

15.

ВЕСНА РОГЛЕВА ЈАНЕВА

19.03.2019

10-14.30ч

16.

ЛУЛЈЕТА МУЛАКИ

19.03.2019

10-14.30ч

17.

МАРИЈА КАРАКОСТОВА

19.03.2019

10-14.30ч

18.

ЈАСМИНА СТОЈЧЕВСКА

19.03.2019

10-14.30ч

19.

ВЕСНА ГРОЗДАНОСКА ПЕТРЕСКА

19.03.2019

10-14.30ч

20.

ВЛАДО СПИРОВСКИ

19.03.2019

10-14.30ч

 

VIII ГРУПА

 

1.

СЕЈАТ ЌАЗИМОСКИ

20.03.2019

10-14.30ч

2.

ЕЛИЗАБЕТА ШУПЕРЛИСКА

20.03.2019

10-14.30ч

3.

СИМОНА ДАНОСКА

20.03.2019

10-14.30ч

4.

РОЛАНД  ДУКА

20.03.2019

10-14.30ч

5.

ИЛИЈА АТАНАСОВ

20.03.2019

10-14.30ч

6.

ВАСКА ТРАЈКОВА

20.03.2019

10-14.30ч

7.

КРИСТИНА ДЕНЧОВСКА

20.03.2019

10-14.30ч

8.

ЕЛЕНА КРСТЕСКА

20.03.2019

10-14.30ч

9.

МИРКО МИШЕЛ МИРЧЕВСКИ

20.03.2019

10-14.30ч

10.

АЛЕКСАНДАР ПЕТРОВСКИ

20.03.2019

10-14.30ч

11.

ЕНЕС ЈАШАРИ

20.03.2019

10-14.30ч

12.

ДАРКО ДОНЕВСКИ

20.03.2019

10-14.30ч

13.

БИЛЈАНА МИЛЕНКОВСКА

20.03.2019

10-14.30ч

14.

МАРИЈА АТАНАСОВА

20.03.2019

10-14.30ч

15.

ВИОЛЕТА НИКОЛОВ

20.03.2019

10-14.30ч

16.

МИХАЕЛА НЕСТОРОВА

20.03.2019

10-14.30ч

17.

ИВАНА КРСТЕВСКА-ТРПКОВСКА

20.03.2019

10-14.30ч

18.

ФЈОЛЕ ХАЉИЉИ ФЕТАИ

20.03.2019

10-14.30ч

19.

ЕЛЕНА БОЈАЏИЕВА

20.03.2019

10-14.30ч

20.

КРИСТИН   КОСТАДИНОСКИ

20.03.2019

10-14.30ч

 

IX ГРУПА

 

1.

СЕЉАДИН  МЕМЕТ

21.03.2019

10-14.30ч

2.

АНИЉА РАЦАЈ

21.03.2019

10-14.30ч

3.

ОЛИВЕРА СРБИНОВСКА

21.03.2019

10-14.30ч

4.

ДИЈАНА КОСТОВСКА

21.03.2019

10-14.30ч

5.

ЉУПКА ЛАЗАРЕВА

21.03.2019

10-14.30ч

6.

МАРИНА ТРАЈЧОВСКА

21.03.2019

10-14.30ч

7.

РОМИР КАДРИУ

21.03.2019

10-14.30ч

8.

ХРИСТИНА ТРПЧЕВСКИ

21.03.2019

10-14.30ч

9.

МИРАНДА РАМАНИ

21.03.2019

10-14.30ч

10.

АРМЕНД   ИЗАИРИ

21.03.2019

10-14.30ч

11.

ХРИСТИНА П.ДОЛЕШАЛ

21.03.2019

10-14.30ч

12.

ЈУЛИЈА ЈАНОСКА

21.03.2019

10-14.30ч

13.

ЛАМБЕ КРСТЕСКИ

21.03.2019

10-14.30ч

14.

СОЊА БОЈЧЕВА

21.03.2019

10-14.30ч

15.

ОЛГИЦА МИХАЈЛОВА

21.03.2019

10-14.30ч

16.

ДИМИТАР БОЈАЏИЕВ

21.03.2019

10-14.30ч

17.

АНТОНИО ОРДЕВ

21.03.2019

10-14.30ч

18.

БЕСИР МУРТЕЗАНИ

21.03.2019

10-14.30ч

19.

МИХАИЛ ТАУШАНОВ

21.03.2019

10-14.30ч

20.

ДЕЈАН ПЕТРОВСКИ

21.03.2019

10-14.30ч

 

X ГРУПА

 

1.

ЕЛЕНА МИРОВА ШАКЛЕВА

22.03.2019

10-14.30ч

2.

СЛАЃАНА КИТАНОВА-АНДОВА

22.03.2019

10-14.30ч

3.

ЕЛЕОНОРА ГРОЗДАНОВА

22.03.2019

10-14.30ч

4.

ТАТЈАНА ЌОСЕВСКА

22.03.2019

10-14.30ч

5.

МАРТИНА ДИМИТРОВА

22.03.2019

10-14.30ч

6.

ТАМАРА МАНЧЕВА

22.03.2019

10-14.30ч

7.

ВЕСНА ПЕШЕВА ЈАНКОВСКИ

22.03.2019

10-14.30ч

8.

МАРИНА ПУЛЕСКА

22.03.2019

10-14.30ч

9.

АЛЕКСАНДРА ЈАНКОВСКИ

22.03.2019

10-14.30ч

10.

ДРИТОН БИЉАЛИ

22.03.2019

10-14.30ч

11.

КАЛТРИНА РАИМИ

22.03.2019

10-14.30ч

12.

ВЕНЦО ВУИНОВ

22.03.2019

10-14.30ч

 

РАСПОРЕД НА ОБУКИ ЗА МОДУЛОТ BASIC LIIFE SUPPORT (BLS)- ОСНОВНО ОДРЖУВАЊЕ ВО ЖИВОТ ВО УСТАНОВАТА МЕДИЦИНСКИ СИМУЛАЦИСКИ ЦЕНТАР (26-29.11.2018)

 

                              I ГРУПА

 

 

Ред. бр.

Име и презиме

Дата на обука

Час

1.

ФЛОРИМ ДЕАРИ

26.11.2018

10-14

2.

КРИСТИНА ГЕОРГИЕВСКА

26.11.2018

10-14

3.

АЛЕКСАНДАР СЕРАФИМОВ

26.11.2018

10-14

4.

НУРЏАНЕ ЗЕНУНИ СУЛИМАНИ

26.11.2018

10-14

5.   

МАРЈАН МИЛЕНКОВСКИ

26.11.2018

10-14

6.

МАНЕВА МАГДАЛЕНА

26.11.2018

10-14

7.

АЛЕКСАНДРА ЈОСИФОВА

26.11.2018

10-14

8.

КРИСТИНА ГЕОРГИЕВСКА

26.11.2018

10-14

9.

СТОЈАНЧЕ ПЕТРОВ

26.11.2018

10-14

10.

АНА БУРЕВА

26.11.2018

10-14

11.

КАТЕРИНА ЏАТЕВА

26.11.2018

10-14

12.

ЉУПКА КАЛЏИСКА

26.11.2018

10-14

13.

ДРАГАНА МАНОВСКА

26.11.2018

10-14

14.

ЈУЛИЈАНА ГЕОРГИЕВСКА

26.11.2018

10-14

15.

ЕЛЕНА КРСТЕСКА ИВАНОВСКА

26.11.2018

10-14

                             

 

      II ГРУПА

                       

Ред. бр.

Име и презиме

Дата на обука

Час

1.

МАРИЈА СПАСОВА

27.11.2018

10-14

2.

ГОРАН ГЕОРГИЕВСКИ

27.11.2018

10-14

3.

САНДРА ЦИЛЕВСКА

27.11.2018

10-14

4.

ГОЦЕ ТОШЕСКИ

27.11.2018

10-14

5.   

МАКЕДОНКА ЈАНЕВА

27.11.2018

10-14

6.

НЕДА МАНУШЕВА ШТЕРИЕВА

27.11.2018

10-14

7.

ИВО ПАУНКОСКИ

27.11.2018

10-14

8.

БИЉАНА ПОПОСКА

27.11.2018

10-14

9.

ФИЛИП НАУМОВСКИ

27.11.2018

10-14

10.

ЕЛИЗАБЕТА ИЛИЕВА

27.11.2018

10-14

11.

ТАТЈАНА ДАВИТКОВСКА

27.11.2018

10-14

12.

САЊА ЛУКИЌ

27.11.2018

10-14

13.

МАРТИНА ДИМИТРОВА

27.11.2018

10-14

14.

ГОРАН РАФАЈЛОВСКИ

27.11.2018

10-14

15.

АНГЕЛА ТОЛОСКА

27.11.2018

10-14

16.

ГОЦЕ ТОШЕСКИ

27.11.2018

10-14

17.

СИЛВАНА СПИРОВА

28.04.2018

10-14

 

 

     III ГРУПА

                       

Ред. бр.

Име и презиме

Дата на обука

Час

1.

АЛЕКСАНДРА ЈАНОСКА

28.04.2018

10-14

2.

МАРИЈАН ГЕОРГИЕВСКИ

28.04.2018

10-14

3.

АНЕ СТОЈКОВСКА

28.04.2018

10-14

4.

ЛЕУТРИМ СУЛЕЈМАНИ

28.04.2018

10-14

5.   

КАТЕРИНА АСПРОВСКА

28.04.2018

10-14

6.

ЕЛЕНА ЃОРЧЕВСКА

28.04.2018

10-14

7.

СЛАЃАНА ГИНОВСКА

28.04.2018

10-14

8.

ИВАНА КРСТЕВСКА

28.04.2018

10-14

9.

ЕЛЕНА ТРАЈКОВСКА

28.04.2018

10-14

10.

АЈЛА СКЕНДЕРИ

28.04.2018

10-14

11.

ХИДАЈЕТ АДЕМИ

28.04.2018

10-14

12.

ЗОРАН ДИМИТРОВ

28.04.2018

10-14

13.

АНТОНИО ОРДЕВ

28.04.2018

10-14

14.

СЛАВИЦА ЗДРАВЕВА

28.04.2018

10-14

15.

АЛЕКСАНДРА ЈОСИФОВА

28.04.2018

10-14

16.

ЉУПКА СТЕФАНОВСКА

28.04.2018

10-14

17.

СТОЈКА ПАВЛОВА

28.04.2018

10-14

 

 

 

 
 
 

За Нас

Медицинскиот симулациски центар е основан како установа помеѓу Министерството за здравство, медицинските факултети и лекарската комора на Македонија.

Прочитај повеќе.

ИНТЕРЕН ОГЛАС БРОЈ 01/2019 за унапредување на административен службеник

ОгласПријава

Контакт информации

 

Адреса: 50-та Дивизија бр. 6 Скопје

Телефон: 02/3112-276

Email: msc@zdravstvo.gov.mk

Website: www.msc.gov.mk