Што работиме

Во Медицинскиот симулациски центар се спроведуваат обуки за стекнување практични вештини. Обуките се спроведуваат во работен ден и во работно време на МСЦ. По завршување на секоја спроведена обука се врши проверка и оценка на стекнатите практични вештини преку полагање на испит, а за секој успешно положен испит се издава потврда за положен испит за стекнати практични вештини.

Подетални информации може да се видат во Правилникот за видот, обемот и начинот на стекнување на практични вештини.

 

 
 
 

За Нас

Медицинскиот симулациски центар е основан како установа помеѓу Министерството за здравство, медицинските факултети и лекарската комора на Македонија.

Прочитај повеќе.

 

Контакт информации

 

Адреса: 50-та Дивизија бр. 6 Скопје

Телефон: 02/3112-276

Email: msc@zdravstvo.gov.mk

Website: www.msc.gov.mk