ИМП за Работа со Медицинска Опрема и Санитетско Возило

Во 2014 и 2015, 45 лекари од 34 Центри за ИМП од Република Македонија беа испратени на обука во Регионалниот тренинг центар за ургентна медицина УРЛА во Измир – Турција. Сите лекари успешно ја завршија обуката и се здобија со сертификати за едукатори. Истите лекари беа ангажирани за спроведување на обуките на сите вработени во службите за ИМП. 

ВИДЕА