РЕЗУЛТАТИ ОД БЛС ИСПИТ 12-13 МАРТ 2024 ГОДИНА

бр. Име и презиме Поени
1 ТАМАРА ВУКОВИЌ 17
2 ДЕЈАН СПАСОВ 14
3 НЕМАЊА РАНКОВИЌ 14
4 ЛУЛЈЕТА ЈУСУФИ ОСМАНИ 14
5 НИКОЛА БОЖИНОВСКИ 14
6 ТОМИСЛАВ ПЛОДАНОВ 14
7 ЕЛМЕДИНА СУЛЈЕМАНИ 13
8 ФИТИМ ДЕАРИ 9
9 ИВАНА ФИЛИПОВА 12
10 ФАТИМЕ ТАИРИ 11
11 ГОЈАРТ ХАЈРЕДИНИ 13
12 САНДРА СТОЈАНОВСКА 13
13 АЛЕКСАНДРА БАНЕВА 12
14 МИРЛИНДА КАДРИУ 13
15 СЕБЕХАТ СЕЈДИЈИ САИТИ 11
16 ТЕУТА ЕМИНИ РУШИТИ 13
17 МУХАМЕДИН ЗУБЕРИ 12
18 АНА МАДИЌ 13
19 САЊА ПАШОСКИ 12
20 САНДРА ЈОСИФОВА РИСТОВСКА 14
21 САБИР СУЛЕЈМАН 14
22 АНГЕЛА МАРТИНОСКА 14
23 ГЕЗИМЕ МУРАТИ САЛИЈИ 8
24 СОФИЈА ПЕШОВА 10
25 АРТА ЏЕМАИЛИ 11
26 ДАФИНА АЛИЛИ 13
27 ДАНИЕЛ ЈОВАНОВСКИ 12
28 НАРЦИЗЕ БЕАДИНИ 13
29 ЕМИЛИЛЈА САЈЧЕСКА 14
30 АЛОР ДУРМИШИ 14
31 ЕРМИН РЕНДА 14
32 АЛЕКСАНДРА РАДИЌ БЕЛЕСКА 13
33 ГОЈАРД ЌАМИЛИ 12
34 ФАТЉУМЕ НУРЕДИНИ 8
35 РЕНАТА ИВАНОСКА АВРАМОСКА 11
36 АЛЕКСАНДРА АРСОВА КОСТОВА 15
37 МАРТИН БАЈЛОЗОВ 17
38 ИРИНА ТАСЕСКА 15
39 ЛИЛЕ НАСТОВА 16
40 ФАТИМЕ ИСМАИЛИ АЛИЈИ 16
41 ТЕОДОРА НАСТОСКА 18
42 ЈОВАН ПОП СТЕФАНИЈА 17
43 ЉУПЧЕ ПЕТРОВСКИ 15
44 НАТАША ПЕТРОВСКА 15
45 ЕМИЛИЈА МИТРЕСКА 15
46 МАРТИНА ЈАНЕВА 16
47 МИРЈАНА ГРУМБАРОВА 15
48 АНА ТУРКОВИЌ 16
49 ИВАН ЈОСИФОВ 15
50 БРАНКА БУНТАШЕСКА 18
51 БОЈАН СТОЈАНОСКИ 16
52 КАТЕРИНА ПУШЕВА 15
53 ДАНИЦА ЧУКАРСКА 17
54 АНА ЗОГРАФСКА НАЌИНОВА 15
55 МАРИЈА ДАНАИЛОВА 16
56 СТЕФАН ВУЌИКЕВИЌ 16
57 ЗОРИЦА ВАСИЛЕВА 16
58 МИЛЕНА СТАНКОВИЌ 15
59 ГАНИ НЕЗИРИ 16
60 ВЕСНА ЃЕОРГИЕВА 15
61 АДХУРИМ ФАЗЉИУ 17
62 САЊА ЃОРИЌ 15
63 АЉЕН ДЕАРОВСКИ 14
64 НАТАЛИЈА ЦОКЛЕСКА ШУНТОВ 15
65 ИВАН ЦЕКОВ 17
66 ИВАНА ДИМИТРУШОВА ЧИВЧИЕВ 16
67 АЛЕКСАНДАР МЛАДЕНОВСКИ 17
68 МАРИО ЃУФТЕСКИ 15
69 ВАСКО ДУЛЕСКИ 15
70 АНАСТАСИЈА САРОВА 18
71 РИХАН САИТИ 16
72 ХУМА АХМЕТИ 15
73 ХАФИЗ АМЕТИ 16
74 ФЕЈЗИЈЕ АКИЈА 15
75 БЕКИМ ФЕРА 15
76 МОНАЉИЗА МЕМЕТИ 15
77 ДАНИЕЛ ЈАНКОСКИ 16
78 ЕЛЕНА ГОГОВА 16
79 НАТАША НИКОЛОВА 16
80 ТАЊА ТРПЕВСКА 16
81 МАРТИНА МИХАЈЛОВА 16
82 АЛЕКСАНДАР МУРЏЕВ 17
83 ДРАГАНА СТОЈКОВСКА 15
84 БЛАГОЈ КОЦЕВ 15
85 КРИСТИНА КОСТАДИНОВСКА 17
86 НАДИЦА ДРАСКАЧЕВА 16
87 ЛЕОНОРА ВЕСЕЛИ ЈАГУПИ 15
88 СИАНДРА СЕЈФУЛАИ 16
89 КОНСТАНТИНА ЈОВАНОВСКА 16
90 НАТАЛИЈА ЧАНЕВА 16
91 БЛАГОЈА КОЛЕСКИ 16
92 БИЛЈАНА ПЕТРУШЕВСКА 17
93 ЛИДИЈА МАЗНЕВСКА 16
94 СУМЕЈА КАСАМИ 15
95 САРА ИЛИОСКА 17
96 МАРИНА НАСКОВСКА 16
97 АЛЕКСАНДРА ЈОВАНОВА 17
98 САЊА ДИМЕСКА 16
99 ВИКТОРИЈА СТАНКОВСКА 18
100 МАРТИНА СЕРАФИМОВА 15
101 ДЕАН МАНОВ 15
102 ПЕЦЕ КОЧОСКИ 15
103 ЕЛИЗАБЕТА НИКОЛСКА ЗЛАТАНОВСКА 16
104 СОФИЈА ЦРЦЕВСКА 17
105 ГОРАН ИВАНОВ 15
106 СТЕФАН ЈОРДАНОСКИ 15
107 ЛУСИНДА АНДОНОВСКА 15
108 АРМЕНД АЛИТИ 15
109 ОНУР ДИКА 16
110 СЛАВКО СИНОКАПОВСКИ 15
111 АТАНАС ЦОНЕВ 15
112 ЕДИТА ТАХИРИ 16
113 АНА МИЦЕВСКА 16
114 АНАСТАСИЈА ЏОРЛЕВА 15
115 МАЈА КОЧОВСКА 15
116 РОН ВЕЈСЕЛИ 15
117 ФИЛИП КАРОВСКИ 15
118 ЕМИЛИЈА МИЛЕСКА 14
119 ОЛГИЦА МИТРЕВА 16
120 МАРИЈА МАГДАЛЕНА ЛАЗОСКА 18
121 МАРИНА ЧАВКОСКА 15
122 ПЕТРА ТЕМЕЛКОВА 18
123 ЈЕЛЕНА СТОЈЧИЌ БОШКОВСКА 18
124 БЉЕРТА ЕМИНИ КОЏАЏИКУ 14
125 МАТЕЈ НИКОЛОВ 17
126 ЛОРЕТА МАНЕВА 15
127 СТЕФАНИЈА МИТРОВСКА 16
128 РУФИЈЕ ЗИБЕРИ 16
129 МАМУДИЕ МЕМЕТИ 15
130 АЛЕКСАНДРА ЃОРШОВСКА 17
131 МОНИАК БЛАЖЕСКА 17
132 АНИТА ФИЛЕВА 14
133 АНТОНИЈА ЛАЗАРЕВСКА 17
134 ОЛГИЦА ЈАКИМОВСКА ЧАЛДАРОВ 17
135 ПАВЛЕ ЈОВАНОВСКИ 17
136 ЛЕОН СТОЈКОВСКИ 17
137 ОЛИВЕРА НЕДЕЛКОВСКА 15
138 ЕЛЕНА ПАРТАЛОСКА 17
139 АЛЕКСАНДРА РИСТОВА ТАНЧЕВА 16
140 ФАТЈОНА МИСЛИМИ ОЛОМАНИ 15
141 АРЉИНДА РУШИДИ АЗИЗИ 16
142 АРДИАНА БЕЌИРИ ЈАШАРИ 16
143 ВЛАДИМИР МИТРЕСКИ 15
144 АРБЕНД ШУРЛАНИ 16
145 ПЕТАР СТОЈАНОВСКИ 17
146 ВЈОСА УСЕИНИ 14
147 МЕРИ МИЛЧЕВСКА 16
148 МАРИЈА ЧУЛЕВА ДИМИТРИЕВСКА 15
149 ФЕЛИНА САПУНЏИЈА 15
150 ЕЛЕНА ТАСЕВА СТОИЛКОВА 15
151 АЛЕКСАНДАР ЛОНГУРОВ 16
152 АЛИ ИДРИЗИ 15
153 АНГЕЛА КОСТАДИНОВА 15
154 ДАФИ ШЕМОВ 16
155 ШПРЕСА ДАУТИ 16
156 АНА ПЕТКОВА 17
157 АГОН ИДРИЗИ 18
158 ТЕРЕЗА КУЗМАНОСКА 15
159 АНАСТАСИЈА БАЛЕВСКА 15
160 МАРИЈА ТЕМЕЛКОСКА 16
161 РИСТО БАШУРОСКИ 16
162 НАТАША ВАСИЛЕСКА 15
163 ВАНГЕЛ РИСТОВСКИ 15
164 МАРТИНА СОФРОНИЈЕВИЌ 15
165 ЗОРАНА ЈЕФТИМОВА 17
166 БИСЕРА ПОПОВСКА 16
167 АМИРА ЕМИНОВИЌ 15
168 МИРЈАНА ГИГОВА 15
169 БОЈАНА КАРЛОВСКА 16
170 БОБАН КИРКОВСКИ 15
171 НАДИЦА ПЕТРОВА 18
172 ТАМАРА АТАНАСОВА 15
173 ТЕОДОРА ТРАЈКОВСКА 15
174 АГНЕСА БАКИУ 17
175 ФИЛИП ДИМОВСКИ 16
176 АРИТА ФАЗЛИУ 16
177 ЕЛЕНА НАЦЕВА 17
178 АНА ПАЈАКОВСКА 16
179 МАЈА РИСТЕСКА 16
180 МОНИКА ЛУКРОВСКА 15
181 МАГДАЛЕНА ЕНДРОВСКА ВАКЛИНСКА 20
182 ЕВГЕНИЈА НИКОЛОВА 16
183 МАРИЈА ЈОРДАНОВСКА 15
184 МАТЕЈА ЛАЗАРЕВСКА 16
185 ВИКТОР НАЈДОСКИ 16
186 ЕЛЕНА СТОЈАНОВА 17
187 МАРИЈА ГЕОРГИЕВА 14
188 ИВОНА КАРАЏОСКА 14
189 БЕСНИК АЛИЈИ 11
190 ЌЕНДРЕСА КАДРИУ 14
191 ДЕНИ ДУЕВСКИ 14
192 МАРИО ПЕТРЕСКИ 14
193 АНГЕЛА ЗИМОСКА 14
194 РЕНАТА КОСТАДИНОВСКА 14
195 АХМЕТ ИСМАИЛ 14
196 АВДИ НАЗИФИ 14
197 ШЕРИЗАТЕ СУЛЈЕМАНИ 14
198 ЕМИЛИЈА БАБАМОВСКА 14
199 МАРИЈА ТРПЕСКА 14
200 МЕРИМАН АДЕМОСКА 14
201 ДИМИТАР ЈОСИФОВСКИ 14
202 МАРИЈА ПЕТРУШЕВСКА 18
203 ТИЈАНА ВЛАХОВИЌ 18
204 МАРИЈА АНАСТАСОВСКА БАКАЛОВСКА 19
205 КОНСТАНТИН САВОСКИ 19
206 АЛЕКСАНДРА СТОЈЧЕВСКА 17
207 АРИЕТА АХМЕТ 18
208 ПЕМА АВДИЈА 18
209 ЕДУАРД ИБРАИМИ 13
210 ЗОРАНЧО НАЈДОСКИ 17
211 АНА ЛЕШНИКОВСКА 18
212 БРАНКО АПОСТОЛОСКИ 19
213 ТАМАРА СТАМЕНКОВСКА ЃОРГИЕВСКА 18
214 ЕЛЕОНОРА МИЛОШЕСКА 18
215 АНГЕЛА ИЛИЕВСКА 18
216 НИКОЛА МИРЧЕВСКИ 18
217 АГНЕСА БИЉАЉИ 18
218 АНТОНИО ЃОРЃЕСКИ 19
219 НИНА КАРЏИНОВА АНГЕЛОВСКА 18
220 ЗОРИЦА СПАСОВСКА 18
221 ЖИВКО СТОЈЧЕВ 18
222 ЃОРГИ ГЕОРГИЕВ 18
223 ВИОЛЕТА ГОШИЌ 19
224 АЛЕКСАНДРА НИКОЛОСКА АНГЕЛЕСКА 19
225 МАРИНА ДУДЕСКА 18
226 ЈОВАН СТАМБОЛИЕВ 17
227 ВЈОРА СУЛЕЈМАНИ ФЕРА 16
228 ДЕХАР ДЕМИРИ 18
229 ДИАНА МИЛОШЕВА 19
230 КАТЕРИНА ЏУМКОВСКА 18
231 МАРИЈА НАЈДОВСКА 19
232 КОСТАДИН ПОПОСКИ 17
233 ДЕСИ ПЕТРЕВСКА 18
234 КОСТА ЗАМАНОВСКИ 19
235 ТЕОДОРА СПАСОВСКА 18
236 ВИКОТРИЈА ЈАЌИМОВА 17
237 ГОРАН КОЛЕВСКИ 18
238 БОРИС РОГЛЕВ 18
239 СИМОНА ТРЕНЧЕВСКА 17
240 ДРИТОН АМЗАИ 19
241 ХАРБИН САЛИУ 19
242 АРИАН СЕЉМАНИ 19
243 МАРТИНА ИВАНЧЕВА 19
244 НЕНАД СТАНОЈЕВИЌ 16
245 ЕРЈОН МАХМУДИ 19
246 АНАМАРИЈА ЏУНЏЕВА 18
247 МУАМЕТ МЕМЕТИ 18
248 ЕЛЕНА ДИМОВСКА 19
249 ТАЏЕДИН ЈОНУЗИ 19
250 АНА СИМОСКА 18
251 ВЕСНА СИМСАРОВА НАЧЕВСКА 17
252 СЛАЃАНА ЃОРЃЕВСКА 19
253 КАТЕРИНА ДАВИДОВСКА 18
254 МАГДАЛЕНА САМАРЏИОСКА 19
255 РАМИ ЈАХЈА 18
256 ТЕОДОРА БОЖИНОВСКА 18
257 АНГЕЛА ДИМИТРИОСКА 17
258 МАРИЈАНА ГЕЧЕСКА 19
259 ДОЊЕТА БЕРИША 19
260 СЛАВИЦА СЕРАФИМОВА 19
261 ЕЛЕНА МАРКОСКА ВЕРУШЕВСКА 19
262 МИТА ЗЕЌИРИ 19
263 АНГЕЛА МЛАДЕНОВСКА 19
264 СТЕФАНИЈА ТОДЕВСКА 19
265 ВИКОТРИЈА ВАСИЛЕВСКА 18
266 ВЛАДИМИР ПЛУШКОСКИ 19
267 ТАМАРА ЧАВДАРОВА 15
268 ФОРТИМ ИСА 19
269 МАРИНА ТОДОРОВСКА 19
270 САРА ТАСЕВСКА 18
271 ШЌИПОЊА КАСА 19
272 НИКОЛА ТУТУРЕСКИ 20
273 ЗОРАН ГОЛАБОСКИ 19
274 МАРИА КОНДЕВА ГОГЛЕВА 18
275 МАРИЈАНА ТАНУШЕСКА 17
276 ТИЈАНА ЈОРДАНОВА 20
277 МАРТИНА БОРОЗАНОВА 17
278 ЉУБЕН АНГЕЛОВСКИ 19
279 ИРЕНА ДИМИТРОВСКА 18
280 АЗИЗ ДАУТИ 19
281 ФАТБАРДХА СКЕНДЕРИ 17
282 МИРЈАНА НИКОЛОВА 18
283 БИЛЈАНА МИТРЕСКА 16
284 БОРЈАНКА ПЕШЕВСКА МИТЕВ 20
285 ЈОВАН КУЗМАНОВ 16
286 МАРИЈА МИШЕВСКА 20
287 МАРИО МЛАДЕНОВСКИ 17
288 АНДРЕЈ ЈОРДАНОВ 17
289 АРБЕН МУСТАФИ 18
290 МИХАЕЛА КЕБАКОСКА 17
291 ВЛАТКО АТАНАСОВ 16
292 ШПРЕСИМ ЈАГУПИ 17
293 ЕМА СТОИЦОВСКА 20
294 МИХАИЛО РОЏЕВСКИ 18
295 НИДА БЕБА 17
296 ДАРКО ГОГОВ 18
297 СТЕФАНИЈА ТАЕВСКА 18
298 ИВОНА БОШКОВСКА СПАСОВСКА 16
299 АНИТА МИЛОШЕСКА 18
300 АНА АТАНАСОВА 17
301 МАЛИТАНА РЕЏЕПИ 17
302 ЕМА РИСТОВСКА СМИЧКОВСКИ 17
303 ЗОРАН ФАРМАКОСКИ 19
304 ИВА СТОЈАНОВСКА 17
305 ВИЛИ СТАМКОВА 18
306 АТИФЕТЕ ЈАКУПИ 15
307 КРИСТИНА МИЦКОВСКА 18
308 АНДРИНА РЕЏЕПИ ЛУШИ 19
309 ТЕОДОРА СТОЈАНОВСКА 15
310 МИКИ ГОРЕСКИ 18
311 АНГЕЛА ДИМЕСКА 18
312 ДРАГАНА СЕРЧЕВСКА 15
313 РЕНАТА ПАВЛЕВА 18
314 СЕЛМА РУСТЕМИ 19
315 РИЛИНД ДАЛИТИ 19
316 БУШРА БАШБУ 17
317 КРИСТИНА ПЕШЕВСКА 20
318 ЕМИЛИЈА СРБИНОСКА 18
319 ЕРА ТАТЕШИ 17
320 РОБЕРТ ЕФТИМОВ 18
321 КАТЕРИНА ПОП СТЕФАНИЈА КИТЕСКА 17
322 ФРОСИНА ЈОРДАНОСКА 18
323 МАРИЈА БОЖИНОСКА 18
324 МАЈА ПЕТРОВСКА 18
325 КРИСТИЈАН АПЧЕВСКИ 18
326 ДРАГАН АПОСТОЛОВСКИ 18
327 АНДРЕА ВЕЛЈАНОСКА СТОЈАНОВСКИ 19
328 СОФИЈА РИСТЕВСКА 18
329 ПАВЛЕ МАНЕВСКИ 18
330 МАРТИНА ВАСИЛЕВСКА НЕСТОРОВ 18
331 ИВАНА ДИМОСКА 19
332 ТАМАРА ПАК 15
333 КАТЕРИНА ИВАНОВСКА 17
334 ГОРАН АРАБАЏИЕВ 19
335 БЉЕРИНА ЌАМИЛИ 18
336 ТАМАРА УТКОВСКА 17
337 АНГЕЛА МОНЕВСКА 19
338 КРИСТИНА ЗЛАТЕСКА 17
339 ЉАВДРИМ МЕМЕТИ 17
340 МАРТИН СТОЈАНОСКИ 18
341 ГАБРИЕЛА РИСТОВА 18
342 ЈУЛИЈА КОСТАДИНОСКА 18
343 АНАСТАСИЈА МИЛЕНКОСКА 18
344 ДАРКО САЉАМОВСКИ 19
345 ФАТЈОНА КОЛАРИ 18
346 СЕМИХА СЕЉАМ 18
347 МАРИО ЈАКИМОВСКИ 18
348 АРБА АДЕМИ ШАЌИРИ 17
349 ЈАСНА МАЏОВСКА 18
350 МАРИЈА МЛИНАР ПЕТКОВСКА 19
351 НЕВАИП КАМБЕРИ 18
352 БЕСА АЉИЈИ 18
353 ЉУБИН КИРКОВ 19
354 АЛЕКСАНДРА ЗОЈЧЕСКА 18
355 СИЛВИЈА КРАЉЕВСКА 18
356 ЕРСИН ВРАЈНКО 17
357 АЈХАН БЕЌИРОСКА 19
358 МАРИНА РАЗМОСКА 19
359 ЏАНАН АДЕМИ 17
360 ТЕОДОРА СТЕВАНОВСКА 19
361 ЕВА ПАЛЧЕВСКА 18
362 РУЖДИЕ ДЕМИШИ 17
363 АРМИН АМЕДОВСКИ 18
364 ХРИСТИЈАН БОЖИНОСКИ 20
365 МАРЕ БУРОВСКА 18
366 ТОНИ ЈОВАНОВ 18
367 ЌАМИЛЕ ЌАЗИМИ БЕРИША 20
368 ВИКТОРИЈА АТАНАСОВА 17
369 АНИТА ПИПОНСКА 16
370 ЕРСИН МЕРЏАНОВСКИ 16
371 БЕСМИРА ИСАКУ 18
372 СУЗАНА МИЦОВА ИВАНОВСКА 16
373 ДИЕЛЗА БРАИМИ РУШИДИ 17
374 МАРИЈАНА ЃОРЃИЕВА 19
375 БЕРНА ОМЕРОВА 18
376 АНГЕЛА БОГЕСКА 19
377 ДАВИД ЈОВАНОСКИ 18
378 ЈАНЕ ИВАНОСКИ 18
379 ДИМИТАР РУТЕВСКИ 19
380 МАРТИНА ЌОСЕВА 17
381 ФРОСИНА МЛАДЕНОВСКА ЈАКИМОВА 16
382 ДРАГАНА ТАСЕВСКА 18
383 ФЛАМУР ЗИБА 18
384 СТЕФАНИ ИЉОСКА 18
385 ИВА ШЕКУТКОСКА 18
386 ЈОВАНА ЦОНЕВА 18
387 ФЕДОРА СЕЈФУЛАХИ 18
388 МИЛЕ САПУНЏИЕВ 19
389 САРАНДА РЕЏЕПИ 18
390 ТАФИЈЕ ДАШИ РЕЏЕПИ 15
391 ГОРАЗД АНДОНОВ 18
392 СТЕФАН ПАШОСКИ 18
393 ЈОВАНКА ПЕТРОВА 18
394 СТЕФАН ИЛИЕВСКИ 19
395 МЕНДЕ ЧАВДАРОВСКИ 15
396 МАРТИН ИЛИОВСКИ 20
397 ФЛОРИДА РЕЏЕПИ 18
398 ЗЕКИЈЕ ФАЗЛИУ 18
399 АНТОАНЕЛА ФИЛЕВА 18
400 ТАМАРА ЃОРГИЕВСКА ЃОШЕВСКИ 18
401 ИВАНА СТОЈАНОСКА 20
402 НАТАША ПЕТРОВА 18
403 СТОЈАНКА ЕНИМИТЕВА 18
404 ИВАНА СТОЈАНОСКА 18
405 МИЛИЦА СТАНОЕВСКА 18
406 ДЕЈАН ТРПЕВСКИ 17
407 АРДИТ ХАЉИТИ 12
408 АДРИЈАН ИМЕРИ 16
409 МАРИЈА СПАСОВСКА 18
410 СИМОНА ПАРУЛЕСКА 18
411 ГЕРТА АЛИЛИ 17
412 КАТЕРИНА СПАСЕСКА ЃУРОВСКА 18
413 СТОЈНА АНДОНОВСКА 20
414 СЕЛМА БЕЌИРОВСКА 18
415 ХРИСТИНА ТОДОРОВСКА СТОЈАНОВ 20
416 ЉУБИНКА ДЕМЈАНОСКА КРСТИЌ 17
417 КРИСТИНА БОГДАНОВСКА 15
418 ВЕСЕЛИНКА ЛАЛЧЕВСКА 17
419 ТАМАРА ПЕЈОСКА 14
420 ОЛИВЕРА ЛЕВЧЕТА 19
421 НИКОЛА СТАМЕНКОВСКИ 18
422 КРИСТИНА ПЕТРОВА 15
423 ЕЛИЗАБЕТА МИОВСКА 17
424 МИНА МАРИНКОВИЌ 17
425 КРИСТИНА МИЛОШЕВСКА 18
426 НАТАЛИЈА КОЦЕВСКА 17
427 МАРТИНА РИСТОВСКА МИЛОШЕВСКА 18
428 СЕЛЕН ТАХИР ДЕМИРОВ 18
429 ДАНИЕЛ ТРАЈКОВ 18
430 СТЕФАНИ КОТЕСКА 16
431 ВАЛМИР АСАНИ 15
432 ПЕТАР СТОЈАНОВИЌ 15
433 НАЗИМ ЖАКУ 14
434 МАРИЈА ВЕЗЕНКОСКА 18
435 МАРТИНА ТРИФУНОВСКА ЃОРЃИЈОСКА 17
436 ДИЈАНА РАШКОВИЌ ДИМОВСКА 18
437 МАРИЈА РУВЧЕСКА 17
438 ЈОВАНА ТОПЕНЧАРОВА ПАУНКОСКА 17
439 ВЛАДИМИР ПЕТРОВСКИ 18
440 ИСКРА ШОЈЛЕСКА 18
441 НУРТЕНА ФЕТИИ ДАЛИПИ 14
442 АЛЕКСАНДРА КАРАНФИЛСКА 19
443 МОНИКА СТОЈАНОСКА 17
444 БИЛЈАНА КОСТАДИНОВСКИ 14
445 ШКЕЉЗЕН СИНАНИ 17
446 ГЗИМЕ ЈАКУПИ 14
447 МАРИЈА ДОЛДУРОВА 16
448 МЕГИ МАРКОСКИ 16
449 ЈЕЛЕНА ДОНЕВСКА 18
450 МАГДАЛЕНА ГЕЧЕСКА 17
451 АЛБЕРТА ДЕРВИШИ 19
452 МАРИЈА ЈОРДАНОСКА 19
453 ЈОВАН КОЦЕВСКИ 18
454 АНДРЕЈ БЛАЖЕВСКИ 18
455 ЧКЉЗЕН РАМАДАНИ 19
456 БЛАГИЦА ТЕРПО ГОРИЦА 18
457 ЏАНСУН БУКОВЕЦ 19
458 МЕЉИХАТЕ БЕКТЕШИ 19
459 ИРЕНА ПОПОВА 18
460 СТОЈНЕЛА НЕЧОФСКИ 18
461 ДХОРКЕ НЕЧОФСКИ 19
462 ИВАНА НЕДАНОВСКА 19
463 ПАНДЕЛИНА СТОЈКОВА 16
464 САНДФРА ЕЛ-НАДИ КОРУНОСКА 16
465 МИМОЗА РАМАДАНИ 15
466 ТАМАРА БОЈКОВСКА 18
467 САНДРА ИГНОВА 15
468 МАРИЈА ПОПОВА 18
469 РИЈАД АЈРО 19
470 БЛАГОРОДНА ИЛИЕВ 15
471 ЕМА АТАНАСОВА 18
472 МАГДАЛЕНА ДИМОВСКА 17
473 СИМОНА НИКОЛОВСКА 15
474 ЕДИП БЕЌИРОСКИ 15
475 АНА СЕЛЧАНЕЦ 16
476 ЕЛЕНА ПЕТРУШЕВСКА 16
477 МАРИЈАНА ПЕРЧАКОВСКА 18
478 БЕЏЕТ СЕЈФУЛА 14
479 БЕТИМ ЉИМАНИ 14
480 ЕВЕЛИНА ЃОРГИЕВА 14
481 ИВАНА РАМБАБОВА 13
482 ДРАГАНА ВЕЛИЧКОВСКА 13
483 ЛЕОНОРА ЛУТРИУ 12
484 ДАНИЕЛ АВРАМОВСКИ 14
485 АРДИАН ФЕРАТИ 10
486 БЕЌИР АЈРУЛИ 14
487 ЕГЗОН КУРТИШИ 10
488 АНА МАРИЈА АРЏАНОВА 20