Резултати од испитот БЛС – 20.05.2022

РЕЗУЛТАТИ ОД ИСПИТОТ БЛС ОДРЖАН НА 20 MAJ

Ред. бр. Име и презиме на специјализант Бодови
Ред. бр. Име и презиме на специјализант Бодови
1. МЕНТОР БЕРИША 18
2. АРТОН ЈАКУПИ 15
3. ТАЊА КАРОВА 18
4. ВАЛОН АДЕМИ 18
5. ГАЗМЕНД ЕЉЕЗИ 18
6. МЕВЛАНЕ ИСЛАМИ ЛИМАНИ 17
7. ГЕОРГИ ЈАНЕВСКИ 19
8. БОЈАНА БАТКОСКА ШЕКУТКОСКА 20
9. ФАИК ДЕМИРИ 12
10. ДАНЧЕ ГЛИГОРОВА 20
11. ЕМИЛИЈАН ЈУСУФОВСКИ 20
12. МАЈА М.ИЛИЈЕВСКА 20
13. ИВА МИЦЕВСКА 19
14. АЛЕКСАНДАР РИСТЕВСКИ 16
15. ЕМИНЕ МУСТАФА ЈАШАРИ 20
21. ИВАНА ЈОВАНОВСКА 19
16. ТЕУТА ЌАМИЛИ ПАЈАЗИТИ 20
17. МУСЛИЈА АДЕМОСКИ 18
18. ФЛОРУШЕ ОСМАНИ 15
19. ВЕЦКА АРАБАЏИЕВА 20
20. НАТМИР МУСЛИУ 18