Ndihma urgjente mjekësore

Sipas Rregullores për punën e shërbimeve të Ndihmës urgjente mjekësore, i gjithë personeli i punësuar në këto shërbime në qendrat shëndetësore në Republikën e Maqedonisë duhet t’i përfundojë me sukses modulet për mbajtje themelore në jetë, mbajtje të përparuar në jetë, mbajtje në jetë gjatë traumës, punë me automjet mjekësor

Për çdo trajnim të kryer me sukses, QSM lëshon vërtetime-certifikata për të cilat rekomandohet të ruhen në dosjet e të punësuarve në shërbimet juridike të institucioneve shëndetësore për efekt të shënimeve gjatë kontrollit të Inspektoratit Shtetëror Sanitar dhe Shëndetësor. Vlefshmëria e këtyre certifikatave-certifikata është 3 vjet dhe ato rinovohen. Të gjitha certifikatat e lëshuara nga QSM-ja për të gjitha trajnimet, modulet dhe punëtoritë janë të akredituara nga Oda e mjekëve të Maqedonisë dhe japin një numër të caktuar pikësh që personeli mjekësor dhe mjekët mund t’i përdorin për vazhdimin e licencës së punës.

Në QSM ka për përdorim, gjatë këtyre trajnimeve, përveç pajisjeve të plota mjekësore që disponohen në qendër, edhe një autoambulancë-sanitare që përdoret gjatë simulimeve dhe skenarëve që edukatorët e QSM-së i krijojnë dhe zbatojnë gjatë trajnimeve dhe praktikave.

Në vijim është dhënë pjesë e vogël e prezantimeve që qendrat e NUM-it i zbaton praktikisht në të gjitha njësitë rajonale – pikat e QSM-së në gjithë Republikën e Maqedonisë.