Pediatria

Kjo pjesë e punës së QSM-së para së gjithash u kushtohet specializantëve dhe subspecializantëve të regjistruar në fakultetet e mjekësisë në Shkup, Shtip dhe Tetovë, të cilët sipas rregulloreve ligjore pozitive të vitit 2015 e këndej janë pjesë e trajnimit të obligueshëm ligjor dhe pjesë përbërëse e rregullores së specializimit për plotësimin e njërit prej kushteve të regjistrimit (përpara tërheqjes së komisionit të përbërë nga anëtarë të këshillave Mësimore-shkencorë të fakulteteve të mjekësisë) dhe e drejta për t’u regjistruar dhe për të dhënë provimit e specializimit. 

Pajisjet mjekësore të përdorura në këtë kabinet janë roboti simulator fantazmë për fëmijë HALL GAUMARD me lidhje WIFI dhe aftësinë për t’u lidhur me shumë kompjuterë, lap-topë, tabletë dhe pajisje të tjera inteligjente që përdorin platformën operative Windows.

Shkathtësitë dhe aftësitë kryesore praktike në kabinetin e Pediatrisë të cilat duhet t’i përvetësojnë specializantët dhe subspecializantët në Qendrën simuluese mjekësore: