За нас

Медицинскиот симулациски центар е основан како установа помеѓу Министерството за здравство, медицинските факултети и лекарската комора на Македонија.

Медицинскиот симулациски центар е преместен во комплетно нов и целосно опремен простор каде се нуди едукација на студентите по медицина и специјализанти, но и на здравствените работници кои можат да искористат за усовршување на нови техники. Симулацијата како пристап во учењето е одамна правило во развиените и високо рангирани универзитети. Станува збор за напредна техника на обучување која овозможува нашите доктори да бидат сериозно подготвени за предизвиците со кои секојдневно се соочуваат.

obuki

Во симулацискиот центар се извршуваат обуки на вработените на Итната медицинска помош, вработените во ургентните центри, во одделенијата за интензивна нега, на гинекологија, на неонатологија, како и на студентите кои студираат медицина и специјализантите на медицинските факултети. Сите што учествуваат во здравствениот систем, особено во областа на ургентната медицина, односно живото загрижувачки состојби кај пациентите.

ОБУКИ

Во Медицинскиот симулациски центар се спроведуваат обуки за стекнување практични вештини. Обуките се спроведуваат во работен ден и во работно време на МСЦ. По завршување на секоја спроведена обука се врши проверка и оценка на стекнатите практични вештини преку полагање на испит, а за секој успешно положен испит се издава потврда за положен испит за стекнати практични вештини.

ОСНОВАЧИ